74xxx Series

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
74HC00D
74HC00D

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: NXP;

- Quad 2-input NAND gate, high-speed Si-gate CMOS devices, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
100 sản phẩm

74HC02D
74HC02D

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: NXP;

- Quad 2-input NOR gate, high-speed Si-gate CMOS devices, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
200 sản phẩm

74HC04D
74HC04D

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: NXP;

- Hex Inverting Buffer/Converter,

-  Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
180 sản phẩm

SN74HC04N
SN74HC04N

- Kiểu chân: DIP(14); Hãng: TI;

- Hex Inverting Buffer/Converter, high-speed Si-gate CMOS devices, Vcc: 2 V ~ 6 V.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
50 sản phẩm

74HC08D
74HC08D

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: NXP;

- Quad 2-input AND gate

- Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
100 sản phẩm

SN74HC08N
SN74HC08N

- Kiểu chân: DIP(14); Hãng: TI;

- Quad 2-input AND gate

- Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

74HC14D
74HC14D

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: NXP;

- Hex Inverting Schmitt trigger, high-speed Si-gate CMOS devices, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

SN74HC14N
SN74HC14N

- Kiểu chân: DIP(14); Hãng: TI;

- Hex Inverting Schmitt trigger, high-speed Si-gate CMOS devices, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
50 sản phẩm

74HC125D
74HC125D

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: NXP;

- Quad buffer / line driver with 3-state outputs (controlled by the output enable input - active LOW), high-speed Si-gate CMOS devices, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

74HC126D
74HC126D

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: NXP;

- Quad buffer/line driver with 3-state outputs (controlled by the output enable input - active HIGH), high-speed Si-gate CMOS devices, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

74HC138D
74HC138D

- Kiểu chân: SOIC(16); Hãng: NXP;

- 3 to 8 line decoder / demultiplexer / inverting (3 address inputs, 8 active LOW outputs), high-speed Si-gate CMOS, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
198 sản phẩm

SN74HC138N
SN74HC138N

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: TI;

- 3 to 8 line decoder / demultiplexer / inverting (3 address inputs, 8 active LOW outputs), high-speed Si-gate CMOS, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
199 sản phẩm

74HC157D
74HC157D

- Kiểu chân: SOIC(16); Hãng: NXP;

- Quad 2-input multiplexer, high-speed Si-gate CMOS, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

74HC164D
74HC164D

- Kiểu chân: SOIC(16); Hãng: NXP;

- 8-bit shift register (serial to parallel), high-speed Si-gate CMOS, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
160 sản phẩm

SN74LS165N
SN74LS165N

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: TI;

- 8-bit shift register (serial to parallel), high-speed Si-gate CMOS, Vcc: 4.75 ~ 5.25V.

S.LượngĐơn giá
18,500
108,300
1008,100

Còn hàng:
50 sản phẩm

SN74HC245N
SN74HC245N

- Kiểu chân: DIP(20); Hãng: TI;

- Octal 3-state bus tranceiver, high-speed Si-gate CMOS, Vcc: 2 ~ 6V.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
198 sản phẩm

 
Back to top